อามามิ / โทคุโนะชิมะ

มีเพลงประจำเกาะที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานาน เนื้อหาของเพลงกล่าวถึงชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ผสมผสานกับความรู้สึกของเหล่าผู้คน ความอุดมสมบรูณ์ของธรรมชาติ อาหาร และวัฒนธรรมของเกาะแห่งนี้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคอ่ยๆ ซึมเข้าสู่หัวใจของผู้มาเยือน

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE